1

2

3

4

5

6 

Onderdelen

Het milieuzorgsysteem voorziet in een duidelijke en praktische doorlichting. Hieronder volgen de aandachtsgebieden:

 

 

Drinkwater

Bij ECO LABEL® milieuscan wordt het drinkwater in erkende laboratoria geanalyseerd. Voorts vindt toetsing plaats volgens de geldende richtlijnen. Bij de beoordeling wordt gekeken of het drinkwater geschikt is voor menselijke consumptie. Controle van smaak en kleur spelen een belangrijke rol. Tevens is het duurzaam gebruik van water een onderdeel van het onderzoek. Naast onderzoek worden er tips en begeleiding gegeven om verspilling te voorkomen.

Zwemwater

Bij de beoordeling van de kwaliteit van het zwemwater wordt gekeken naar het binnen- en buitenwater. Bij het binnenwater gaat het dan meestal om zwembaden en bubbelbaden. Bij het buitenwater wordt vooral het zeewater en de stranden onderzocht. Bij stranden wordt onder andere gecontroleerd op zwerfvuil en aangespoelde chemische stoffen, bijvoorbeeld olie.


Afvalwater

Afvalwater kan verontreinigd zijn door schadelijke stoffen. Via het riool komt het meestal in het oppervlaktewater terecht. Door te adviseren over het gebruik van wasmiddelen, zeep en andere reinigingsmiddelen kan de vervuiling zichtbaar worden verminderd. Ook de mogelijkheden voor het hergebruik van regenwater worden nader onderzocht.

Legionella

Legionella is een bacterie die op veel plaatsen aanwezig is. Afhankelijk van de soort kan bij verneveling van water, bijvoorbeeld bij douches en bubbelbaden, de veteranenziekte veroorzaakt worden. Bij de milieuscan wordt er een risico-inventarisatie gemaakt. Tevens worden er watermonsters genomen. Daarnaast worden er adviezen gegeven om legionella-besmetting te voorkomen.

Bodem

Bij het beoordelen van de bodemsituatie kan een bodemonderzoek gewenst zijn. Er wordt dan ook gekeken naar de kwaliteit van het grondwater. Bij nieuwbouw of herinrichting wordt er in veel situaties een bodemonderzoek wettelijk verplicht gesteld.

Afvalstoffen

De verschillende afvalstromen worden onderzocht en in kaart gebracht. Afvalscheiding is een essentieel onderdeel van een milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Vaak is hergebruik mogelijk, bijvoorbeeld bij glas, papier en metalen. De meeste bedrijven hebben tegenwoordig een vorm van een recyclesysteem. Het apart inzamelen van afval kan tevens leiden tot een kostenbesparing.

Energiebesparing

Veel bedrijven zijn al overgegaan tot energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld spaarlampen en terugwininstallaties worden al vaak toegepast. Voor een snelle energie doorlichting wordt een energiescan uitgevoerd. Meestal gebeurt dit in combinatie met de energieleverancier. Bij onderzoek naar energiebesparing wordt onder andere gekeken naar isolatie, aircosystemen, zonnecellen en windenergie. Ook worden er andere mogelijkheden voor groene stroom onderzocht.

Geluidshinder

In het geval van geluidsoverlast worden metingen verricht. Dit kan van toepassing zijn bij ventilatiesystemen, afzuiginstallaties en verkeerslawaai. Er wordt advies gegeven hoe geluidshinder kan worden voorkomen.

Luchtkwaliteit

Bij dit onderdeel wordt de kwaliteit van de lucht beoordeeld. Een onderdeel van deze analyse vormt de controle op luchtverversingssystemen, aircofilters en afzuigsystemen. Ook stankoverlast kan een reden zijn voor luchtonderzoek. Bijvoorbeeld in geval van rioollucht of ophoping van uitlaatgassen in parkeerkelders.

2Klimaatneutraal

Hierbij wordt onderzocht of een proces niet bijdraagt aan de klimaatverandering. Er wordt een analyse van de CO2 uitstoot gemaakt. Bij een te hoge uitstoot kan er een CO2 reductie-programma worden opgesteld. In sommige gevallen is de beperking van uitstoot niet haalbaar. De mogelijkheden van klimaatcompensatie worden dan onderzocht.

Inkoop duurzame produkten

Bij de inkoop van producten wordt onderzocht welke duurzaam en minder milieubelastend zijn. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat er in de praktijk wordt gezocht naar de balans tussen de bedrijfseconomie, mens en milieu. Ook wel people, planet en profit. Voor elk bedrijf ligt dit anders. ECO LABEL® biedt een strategische opzet bij de inkoop van duurzame producten.

Educatie en communicatie

De milieuonderdelen worden gezamenlijk met de medewerkers en management doorgenomen. In sommige gevallen wordt een educatief programma opgezet om de analyses van ECO LABEL® te bespreken. De doelstellingen worden jaarlijks geëvalueerd.Specifieke controles

In het kader van keurmerk ECO LABEL® zijn er ook specifieke controles mogelijk. Te denken valt onder andere aan:

De bedrijven en instanties die deze onderzoeken verrichten beschikken over gespecialiseerde en gecertificeerde medewerkers. Tevens zijn zij bevoegd om wettelijke taken uit te voeren. Voor de specifieke controles, bijvoorbeeld inzake calamiteiten, lekkages, opslag chemicaliën of contra expertises zijn draaiboeken en/of protocollen beschikbaar.